منوی اصلیاوقات شرعي

ليست شماره تلفنها

ليست تلفن هاي داخلي ساختمان اداري:


قسمتنام خانوادگيتلفن قسمتنام خانوادگي تلفن
 مدير عامل 210فروش خانم صادقي266
 مدير كارخانه 
211  
 مدير اداري كريمي255 بازرگانی طاعتی 214
      
 مديرمالي قنبري
257 تدارکات محمدی زندیه267
   تداركات ساريخاني248
 مديرمهندسي صادقی فر254 آبدارخانه  مزيدآبادي218
 مشاورحقوقي بيک محمدی
252 دبيرخانه خانم سحرخيز236
 I.T سوفالي256 دبيرخانه قاسمي232
 I.T فتاحي پور212   
 I.T عراقيه253   
 طراحي مهندسی350 امور پرسنلي  پوروفایی 226
 طراحي اسدي302كارگزيني خانم نظری234
 متد  خوش طلب251 كارگزيني  
آز-شيمي خانم بادكوبه277 
آز-شيمي آز- شيمي275 كارگزيني خانم رحمتي كيا237
 متالورژي آزمايشگاه282 آموزش مقيمي229
 متالورژي آزمايشگاه284 صندوق بسيج جيريايي247
    
 حسابداري  مهمانسرا  239
 حسابداري شايگان فرد262 ورودي اداري 285
 حسابداري رضايي261 تعاوني مصرف اصحابي238
 حسابداري جودكي264 باسکول 200
 حسابداري گلكار272 حراستكيانی225
 حسابداري قنبري270 حراست نگهباني202
 حسابداري خانم قاسمي271 حراست نگهباني207
 حسابداريهمتی269 حراست نگهباني208
 حسابداري مشايخي273 حراست نگهباني209
 حسابداري نوروزي274  ا 


ليست تلفن هاي داخلي كارگاه :

قسمتتلفنقسمتتلفن
  کارگاه ACP286 اعتماد زاده340
  کارگاه ACP287  واحد برق341

   اپراتوري نورد گرم343
 عبدالخالقی291  كنترل كيفي نورد گرم344
  رسولي292  پست برق نورد گرم345
  پرسنل شيفت انبار293  اتومكانيك346
  بايگاني انبار294  پالت سازي347
 تأسيسات 348  هداوند352
 لشگری290 صالحي351
  انبار مواد اوليه - عباسي297 مقدسي355
  ليفتراک اسلب ريزي298 سحرخيز353
 انبار گمرك299 كريم نيا354
  تراشكاري301عسگری356
  ساخت302 سخنگو358
  دفتر ساخت304  دفتر شورا359
  سالن ورزش305  آبدارخانه كارگاه360
  انبار محصول306  كانتين361
  كحاليان307  انبار كانتين362
  فرخي308  رختكن 363
  برجك نگهباني309  بسته بندي364
  واحد ليفتراك310  توزين نهائي365
  دفتر نقليه 312  برش عرضي سبك366
  پاركينگ نقليه313 برش عرضي سنگين367
  فدايي
320  سنگ غلطك368
کنترل کيفی ACP315  كوره آنيل369
  پرسنل خدمات316 سرپرست نورد گرم(ابدالی)370
آتش‌نشاني222  شهبازی - نوردسرد371
  انبار مستمعل شماره 2319  نورد سرد372
    نورد سرد375
  خانه بهداشت 
333  اسليتر جديد376
  محمد محمدي323  اسليتر377
 برنامه‌ريزي324  اسليتر378
  رضا قنبري325  پست برق نورد سرد380
   سپندیان
327
 
 بیات
328  انبار ابزار381
     
    ژنراتور 
  دفتر اتومكانيك329 كوره شمش384
  باجه تلفن درمانگاه333 اسكالپر386
  واحد الکترونيک - شيري331  کوره تيلت391
  سيم پيچي - محمد دوست332  کارگاه آسياب( پلي اتيلن)392
  برش سبک333  کوره سلوشن393
  برش سنگين334 محمودي394
  دفتر انجمن اسلامي335  اره اسلب بر395
  كنترل كيفي336 قدبيگي396
 کنترل کيفي - فراهانی
337  پرسنل اسلب ريزي397
  پرسنل مکانيک 339  

امروز

 

خوش آمدید

نام کاربری:

کلمه عبور:


به خاطر داشتن

[ ]