منوی اصلیاوقات شرعي

ليست ايميلها


 
 
 
 
 
 
ليست ايميل هاي شركت
ابدالی ebdali@navardaluminum.com
اسدی asadi@navardaluminum.com
افضلي afzali@navardaluminum.com
انبارمحصول mahsool@navardaluminum.com
اشراقي eshraghi@navardaluminum.com
بابايي - اميرحسينahbabaei@navardaluminum.com
بادكوبهbadkoubeh@navardaluminum.com
بیات bayat@navardaluminum.com
بیک محمدی(حقوقی) beikmohammadi@navardaluminum.com
 پوروفايي pourvafaie@navardaluminum.com
توكليtavakoli@navardaluminum.com
 حاجي زاده hajizadeh@navardaluminum.com
جباري مقدم  jabari_m@navardaluminum.com
جودكيjoodaki@navardaluminum.com
حیدری ایمانheidari@navardaluminum.com
خالصيkhalesi@navardaluminum.com
خوش طلبkhoshtalab@navardaluminum.com
خالصيs.khalesi@navardaluminum.com
رحمتي كياrahmatikia@navardaluminum.com
رضايي - سعيدrezaee@navardaluminum.com
رضایی مقدم (مدیرعامل)Rezaiemoghadam@navardaluminum.com
  
سپندیانsepandian@navardaluminum.com
سخنگوsokhangou@navardaluminum.com
سحرخیزsaharkhiz@navardaluminum.com
سوفاليsofali@navardaluminum.com
شايگان فردshayganfard@navardaluminum.com
صادقيsadeghi@navardaluminum.com
صادقي فرsadeghifar@navardaluminum.com
 صفي خاني safikhani@navardaluminum.com
صالحيsalehi@navardaluminum.com
طاعتيmrtaati@navardaluminum.com
عسگريasgari@navardaluminum.com
 عزتيezzati@navardaluminum.com
عراقیهaraghiye@navardaluminum.com
عبدالخالقیabdolkhaleghi@navardaluminum.com
فتاحي پورfattahipour@navardaluminum.com
  
فرزامی پویاfarzamipouya@navardaluminum.com
قرباندوست  ghorbandoust@navardaluminum.com
قاسميghasemi@navardaluminum.com
قنبريghanbari@navardaluminum.com
قنبري (برنامه ریزی) ghanbari_r@navardaluminum.com
كريميkarimi@navardaluminum.com
کریم نیاKarimnia@navardaluminum.com
كنترل كيفيت qc@navardaluminum.com
كیانیKiany@navardaluminum.com
گرجيgorji@navardaluminum.com
گل كارgolkar@navardaluminum.com
لشگریlashgari@navardaluminum.com
محمودي(حسابداري)mahmoudi@navardaluminum.com
 مقيمي moghimi@navardaluminum.com
محمودي-مهدي (توليد)mahmoudi_m@navardaluminum.com
مشايخيmashayekhi@navardaluminum.com
 نعمتي راد nemati@navardaluminum.com
نوروزيnorouzi@navardaluminum.com
  
هداوندhadavand@navardaluminum.com
 هاشمي (بازرگانی) e.hashemi@navardaluminum.com
 هاشمي (امورمالی)hashemi@navardaluminum.com
معظم تهرانی moazamtehrani@navardaluminum.com
  info@navardaluminum.com

امروز

 

خوش آمدید

نام کاربری:

کلمه عبور:


به خاطر داشتن

[ ]